fbpx
 • KURZ BUNKOVÝCH SOLÍ ONLINE
  I. časť 18.-19.9.2021 ~ II. časť 16.-17.10.2021

 • (Nariadenie EP a Rady (EÚ) 679/2016 alebo GDPR 2018)

  Vážená zákazníčka, vážený zákazník e-shopu biomineral.sk,

  dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “Nariadenie”) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktoré stanovujú nové podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov.

  Z uvedeného dôvodu bolo potrebné, aby sa aj naša spoločnosť pripravila na nové podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov fyzických osôb podľa Nariadenia a Zákona.


  Ochrana osobných údajov

  Vážime si Vašu dôveru a chránime Vaše osobné údaje pred zneužitím. Vaše osobné údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby. Bezpečnosť Vašich osobných údajov na internete je pre nás veľmi dôležitá a venujeme jej maximálnu pozornosť. Aby sme vám mohli ponúknuť čo najkvalitnejšie služby, potrebujeme niektoré Vaše dáta poznať. Všetky informácie o Vašej osobe však používame iba pre našu potrebu a neposkytujeme ich v žiadnej podobe nikomu inému. K informáciám obsahujúcim Vaše osobné údaje majú prístup iba oprávnené osoby, ktoré prešli príslušným školením a ktoré sú povinné dodržiavať mlčanlivosť a zákonom stanovené povinnosti a postupy.


  Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  Pred každým dokončením objednávky v internetovom obchode biomineral.sk dávate súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané, nakoľko spracúvanie osobných údajov je štandardnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu biomineral.sk. S týmito údajmi je zaobchádzané výhradne podľa zákonom stanovených postupov.

  Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľujete dobrovoľne a slobodne spoločnosti Biomineral Plus s.r.o., so sídlom Riazanská 59, 831 03 Bratislava, IČO 47769742 (ďalej len “spoločnosť”) v rozsahu:

  • meno, priezvisko, adresa bydliska a/alebo iná doručovacia adresa pre objednávku, email, telefón.

  Beriete na vedomie, že:

  • máte právo požadovať od spoločnosti prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu alebo svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať, a to písomne na adrese sídla spoločnosti alebo zaslaním e-mailu na adresu: e-shop@biomineral.sk,
  • máte právo kedykoľvek bezplatne namietať proti tomuto spracovaniu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s konkrétnou formou priameho marketingu, a to ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom bode,
  • spoločnosť osobné údaje zlikviduje tiež, akonáhle pominie účel, pre ktorý boli vaše osobné údaje spracované,
  • máte právo na prenosnosť poskytovaných údajov a predloženie sťažnosti príslušnému úradu,
  • nemáte povinnosť osobné údaje spoločnosti poskytnúť, pričom, ak tak neurobíte, nebude to mať pre vás žiadne právne následky.

  Vymazanie osobných údajov

  V prípade, že chcete, aby Vaše osobné údaje boli z našej databázy úplne odstránené, zašlite prosím žiadosť o vymazanie osobných údajov na adresu e-shop@biomineral.sk (e-mailová adresa). Vaše osobné údaje budú neodkladne z databázy odstránené.


  Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

  Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na biomineral.sk sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom mimo e-shop, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a pod. a dodávateľom zabezpečujúcim dodávku konkrétneho tovaru. Toto však vždy iba v rámci konkrétnych prípadov s využitím týchto služieb a výhradne v medziach právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

  Naša spoločnosť spracováva osobné údaje v rozsahu poskytovaných údajov za účelom:

  • zaradenia do databázy registrovaných zákazníkov e-shopu biomineral.sk,
  • účasti vo vernostnom programe zákazníkov e-shopu biomineral.sk,
  • účasti na marketingových a spoločenských akciách e-shopu biomineral.sk,
  • ponuky obchodu alebo služieb spoločnosti,
  • vykonávania marketingových prieskumov a vyhodnocovanie správania registrovaných zákazníkov e-shopu biomineral.sk alebo iných foriem personifikácie,
  • zasielanie obchodných oznámení, a to poštou, e-mailom, sms správou alebo inou formou elektronickej komunikácie.

  Dátum revízie: 23.04.2020